សមាជិកចាស់

12rewards

កម្មវិធី 12 រង្វាន់

ទទួលបានពិន្ទុតាមសកម្មភាពផ្សេងៗ និងប្តូរយកពិន្ទុរបស់អ្នកសម្រាប់រង្វាន់ផ្តាច់មុខ ។

12stars

ដំណើរកំសាន្តតាមសុបិន្តជាមួយនិង 12 ផ្កាយ

ទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏គួរអោយទាក់ទាញ ស្នាក់នៅលំដាប់ផ្កាយ 5 ជាមួយណ្នឹងការយកចិត្តទុកដាក់លក្ខណះវីអាយភី ។